Privacy

Marcel de Gand

 BUSINESS & TRAVEL FLATS

Privacy Policy


Bescherming van persoonsgegevens


PRIVACY VERKLARING Marcel de Gand Business & Travel Flats Uw vertrouwen in Marcel de Gand Business & Travel Flats is van primordiaal belang (hierna genoemd “Marcel de Gand Business & Travel Flats”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://marceldegand.be (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen Marcel de Gand Business & Travel Flats en haar klanten, prospecten en business partners.Marcel de Gand Business & Travel Flats wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Marcel de Gand Business & Travel Flats verzamelt, alsook over de wijze waarop Marcel de Gand Business & Travel Flats deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.Het bezoeken van de Website van Marcel de Gand Business & Travel Flats impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.


Soorten persoonsgegevens

Marcel de Gand Business & Travel Flats kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

Naam

Voornaam

Woonadres

Bedrijfsadres

E-mailadres

Telefoonnummer (vast/gsm)

Bedrijfsnaam

Ondernemingsnummer

Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website (zoals maar niet beperkt tot IP-adres, browsertype, de webpagina die u bezocht wanneer u toegang verkreeg tot de Website)

Communicatievoorkeur

Correspondentiegegevens met en uitgaande van Marcel de Gand Business & Travel Flats


Marcel de Gand Business & Travel Flats verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal Marcel de Gand Business & Travel Flats, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website, alsook wat uw IP-adres is. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Marcel de Gand Business & Travel Flats toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden. Wijze van verzameling persoonsgegevensDeze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van: Een samenwerking met Marcel de Gand Business & Travel Flats Bezoek van de Website Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de Website) Correspondentie met en uitgaande van Marcel de Gand Business & Travel Flats Het opvragen van een offerte Het uitwisselen van business cardsHet uitwisselen van cadeaubonnen en/of kortingsbonnenDe door Marcel de Gand Business & Travel Flats verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt. Gebruik persoonsgegevensMarcel de Gand Business & Travel Flats kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor: De uitvoering van een overeenkomst met Marcel de Gand Business & Travel Flats Het leveren van advies Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website Statistische doeleinden De opmaak van een offerteHet uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken Openbaarmaking persoonsgegevens aan derdenMarcel de Gand Business & Travel Flats zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van Marcel de Gand Business & Travel Flats en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot verwerking van betalingen). Indien het noodzakelijk is dat Marcel de Gand Business & Travel Flats in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Marcel de Gand Business & Travel Flats uw persoonsgegevens openbaar maakt:Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Marcel de Gand Business & Travel Flats hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;In alle overige gevallen zal Marcel de Gand Business & Travel Flats uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen. Opslag persoonsgegevensTenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Marcel de Gand Business & Travel Flats uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’. Uw privacy rechtenWanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met mij via info@marceldegand.be: Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Marcel de Gand Business & Travel Flats mogelijks over u beschikt; Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens; Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’); Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen door ons te contacteren.Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Marcel de Gand Business & Travel Flats.  Beveiliging persoonsgegevensMarcel de Gand Business & Travel Flats verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.Marcel de Gand Business & Travel Flats zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Marcel de Gand Business & Travel Flats, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Marcel de Gand Business & Travel Flats in dit kader geen absolute veiligheid garanderen. Grensoverschrijdend verwerking persoonsgegevensElke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, dewelke (i) de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’, of (ii) enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten. Update Privacy VerklaringMarcel de Gand Business & Travel Flats is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.Andere websitesDe Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites.


In geen geval is Marcel de Gand Business & Travel Flats verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

    Klachten

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop Marcel de Gand Business & Travel Flats uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u zich wenden tot de Privacy Commissie.


Contacteer Marcel de Gand Business & Travel FlatsIndien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Marcel de Gand Business & Travel Flats uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:


Via e-mail: info@marceldegand.be of

Via de post: Octaaf Van Dammestraat 56, 9030 Gent. 

Marcel De Gand (18 van 58)
DSC_4596
DSC_4820
DSC_4852
DSC_4880
DSC_4932
DSC_4955
DSC_4880
DSC_4929
DSC_4941
DSC_4896



Opinions - Expériences - Beoordelingen

We don't hide, it's all yours - Rien à cacher - U krijgt het hele plaatje