Greenkey

NL - Greenkey

Engagement korte keten en gezonde producten

Voor onze ontbijten werken we met lokale leveranciers, verwerken we verse producten en gebruiken we een maximum aan BIO producten.

Engagement energiebesparing en energie-efficientie

Reeds enkele jaren staat energiebesparing en efficiëntie bij Marcel de Gand B&TF hoog aangeschreven en werd er geïnvesteerd in zonnepanelen en een zonneboiler voor sanitair warm water. Regenwater wordt gerecupereerd en hergebruikt.
Een extra stimulans gaat uit van associatie met GreenKey waarbij een energiemonitoringssysteem (zonne-energie, elektriciteit, gas, water) werd geïnstalleerd met het oog op optimalisatie van de energiestromen: meten is weten!
Dankzij een 100% relamping met LED-lampen verlagen we het geïnstalleerd vermogen tot een minimum.

Engagement ecologie en natuurbehoud

De natuur wordt in grote delen van de tuin de vrije loop gelaten ter bevordering van de biodiversiteit: vogels, vlinders, bijen, vossen, eekhoorns, … We weren exoten (planten) in onze groenzones en maken geen gebruik van schadelijke producten voor onderhoud van de tuin/terrassen. Ook voor het onderhoud gebruiken we geen schadelijke schoonmaakproducten. Afvalwater wordt gezuiverd door een IBA waterzuiveringsstation.

Belangrijk:

Geen enkele actie heeft een negatieve invloed op het comfort en welbehagen dat we vooropstellen voor onze gasten.

Dankzij ons engagement bij Greenkey kunnen we Ecocheques aanvaarden (Sodexo, Edenred en Monizze)

FR - Greenkey

Engagement chaîne courte et produits bio

Pour nos petits déjeuners nous travaillons avec des fournisseurs locaux, nous transformons des produits frais et nous utilisons un Maximum de produits bio.

Engagement économie d’énergie et efficacité énergétique

Les économies d’énergie et l’efficacité énergétique ont été au premier plan de marcel de gand b&tf depuis plusieurs années est Très apprécié et investit dans des panneaux solaires et un chauffe-eau solaire pour l’eau chaude sanitaire. L’eau de pluie est Récupérée et réutilisée.
Une incitation supplémentaire repose sur l’association avec greenkey, où un système de suivi énergétique (solaire, électricité, gaz, Eau) a été installé en vue d’optimiser les flux d’énergie : mesurer c’est savoir !
Grâce au relamping à 100% avec des lampes led, nous réduisons la puissance installée au minimum.

Engagement pour l’écologie et la préservation de la nature

Dans de grandes parties du jardin, la nature est laissée libre cours pour favoriser la biodiversité : oiseaux, papillons, abeilles, Renards, écureuils, etc. Nous excluons les exotiques (plantes) de nos zones vertes et ne pas les utiliser de produits nocifs pour L’entretien du jardin/terrasse. Nous n’utilisons pas non plus de produits de nettoyage nocifs pour l’entretien. Les eaux usées sont épurées par une station d’épuration iba.

Important:

Aucune action n’affectera négativement le confortet le bien-être que nous priorisons pour nos clients.

Grâce à notre engagement auprès de Greenkey, nous pouvons accepter les éco-chèques (Sodexo, Edenred et Monizze)

EN - Greenkey

Commitment short chain and healthy products

For our breakfasts we work with local suppliers, we process fresh products and we use a maximum of BIO products

Commitment energy saving and energy efficiency

Energy saving and efficiency have been at the forefront of Marcel de Gand B&TF for several years now is highly regarded and invested in solar panels and a solar boiler for domestic hot water. Rainwater is recovered and reused.
An extra incentive is based on association with GreenKey, whereby an energy monitoring system (solar energy, electricity, gas, water) was installed with a view to optimizing the energy flows: to measure is to know!
Thanks to 100% relamping with LED lamps, we reduce the installed power to a minimum.

Commitment to ecology and nature conservation

In large parts of the garden, nature is given free rein to promote biodiversity: birds, butterflies, bees, foxes, squirrels, etc. We keep exotics (plants) out of our green zones and do not use them of harmful products for garden/terrace maintenance. We also do not use harmful cleaning products for maintenance. Wastewater is purified by an IBA water purification station.

Important:

No action will negatively affect the comfort and well-being that we prioritize for our guests.

Thanks to our commitment to Greenkey, we can accept eco cheques (Sodexo, Edenred and Monizze)